Entity Metadata Wrapper to get entity status

Public